Komplett materialinventering

Vi erbjuder en fullständig materialinventering av din fastighet och hjälper dig att upprätta en saneringsplan. Som fastighetsägare eller byggherre är det ditt ansvar att tillhandahålla aktuella dokument angående din fastighet vid renovering, ombyggnationer eller rivning.

Kontakta oss för en komplett dokumentation av din fastighet inför rivning eller renovering.

Vi inventerar din fastighet angående farligt avfall och upprättar ett fullständigt dokument i enlighet med lagstadgade krav. Vi hjälper dig att upprätta en handlingsplan för sanering och för att ta hand om farligt avfall. Vi upprättar även kompletta rivningsplaner. Materialinventering ska ske innan hantverkare arbetar i din fastighet för att du som arbetsgivare eller din byggherre ska kunna tillhandahålla rätt skyddsutrustning och garantera en godkänd arbetsmiljö.

Analys utföres på t ex golvlim, isolering, plastlister och mattor. Vi mäter radonhalt och analyserar flater och metaller samt asbesthalt och PCB. Asbest finns bland annat i kakelfix, tätningsmassa, rörböjar, eternitplattor och i golvlim. Bly kan finnas i rör och PCB i fogar samt isolerglasfönster och kondensatorer.

Vi uppfyller kraven som finns i plan- och bygglagen samt miljöbalken för hur avfall ska sorteras och handhas. Försäkra dig om att du har ett aktuellt dokument över din fastighet!

 

sanering - materialinventering